Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „СМАРТ-БОКС.БГ” ООД,

и ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. БИСКВИТКИ.

„СМАРТ-БОКС.БГ” ООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 1. Термини:

а/ „лични данни“ - всяка информация, която се отнася до физическото лице (субект на лични данни) и чрез която може да бъде идентифицирано по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (за краткост „Регламент“); 

б/ „физическо лице, което може да бъде идентифицирано“ - лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

в/ „субект на лични данни“ – всяко физическо лице Потребител на мобилното приложение SmartBox и посетител на сайта www.smart-box.bg;

г/ „обработване на лични данни (Обработване)“ - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 

д/ „профилиране“ - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение; 

е/ „псевдонимизация“ - обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано; 

ж/„Електронно изявление“ по смисъла на ЗЕДЕУУ - словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията;

з/ „електронен документ“ по смисъла на Регламент (ЕС) №910/2014  - всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис;

и/ Бисквитите (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от уеб сайта и мобилните приложения  чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на всеки Потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Потребител, като го идентифицират пред съответната системата.

 1. Основни положения

а/ в дейността си по обработка на лично данни „СМАРТ-БОКС.БГ” ООД, следва принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, свеждане на събираните данни до минимум, точност при своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, ограничение на съхранението.

б/ Дружеството събира лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не обработва събраните лични данни по-нататък по начин, несъвместимо с тези цели.

в/ Дружеството съхранява лични данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. 

г/ Дружеството обработва личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

 1. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя съгласно действащото национално и европейско законодателство, станала му известна по повод на ползване на услугите и/или използване/посещение на мобилното приложение SmartBox - предмет на Общи условия за Потребителите и включената към тях Политика за защита наличните данни (за краткост „Политика“).

 2. При регистрация на Потребител в мобилното приложение SmartBox се предоставят следните лични данни: Име и фамилия; e-mail адрес; година на раждане; телефон; град; пол. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с настоящите Общи условия и Политика за защита наличните данни (дата, час, вид браузер (уеб или мобилен) и IP адрес).

 3. С цел разглеждане и разрешаване на подадени жалби, запитвания, искания или други въпроси и кореспонденция, отправени в комуникация към мобилното приложение SmartBox, постъпили чрез електронна поща, Дружеството съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.

 4. Дружеството може да обработва и други данни, отнасящи се до Потребителя, в случаите, когато последният предостави доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в мобилното приложение, добавяне на предпочитания, настройки и други.

 5. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел регистрация в SmartBox и използване на функционалностите на мобилното приложение SmartBox; поддръжка и администриране на мобилното приложение SmartBox и предоставяните чрез него функционалности; откриване и коригиране на технически проблеми; установяване и предотвратяване на злонамерени действия; установяване на комуникация; получаване,  обработване и размяна на електронни писмени документи, уведомления, жалби и други между Потребителя и Дружеството.

 6. Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

а/ разкриват расов или етнически произход;

б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

в/ генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

г/ данни за лица под 18 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители;

 1. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в SmartBox, или при сключването на писмен договор, между Дружеството и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR;

 2.  Дружеството спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

а/законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

б/ ограничение на целите на обработване;

в/съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

г/точност и актуалност на данните;

д/ ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

е/цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

 1. Дружеството съхранява и използва лог-файлове със следните цели:

а/ за създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на услугите предоставяни от Дружествотов;

б/ за извършване на поръчки за ползване услугите на Дружеството;

в/ за индивидуализация на страна по договора;

г/ за счетоводни  и статистически цели;

д/ за защита на информационната сигурност;

е/ за обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

ж/за участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампанании; 

и/ за изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

й/ за подсигуряване на надеждното функциониране на мобилното приложение SmartBox, установяване на технически проблеми, опити за злонамерени действия;

к/ за водене на статистика и измерване на на броя дневни/месечни/годишни     посещения и ползваемост;

л/ за използване на мобилното приложение SmartBox от регистриран Потребител чрез профила му (дата и час на използване на профила, вид браузер);

м/ за други определени в закона цели;

 

 1. Дружеството събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в Общите условия за ползването мобилното приложение SmartBox от Потребителите и Политиката за защита наличните данни, неразделна част от тях, които могат да бъдат:

а/ Цели, необходими за използването на предоставяните от SmartBox услуги – регистрация на потребител, за ползването на преносими батерии за мобилни устройства (Power Bank).

б/ Цели, за които Потебителят е дал своето изрично съгласие;

в/ Цели, необходими за изпълнението на законоустановени задължения на Дружеството.

 1. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел използването на предоставяните от SmartBox услуги, включително и обработката на предоставените лични данни  при необходимост на последваща легитимация.

 2. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел упражняване на правата и законните интереси на Дружеството, включително и по съдебен ред; във връзка със защита на личните данни на Потребителя, във връзка с предоставяне след поискване на съхраняваните и обработвани от Дружеството лични данни от компетентни и контролни държавни и административни органи, включително и от съдебни органи.

 3. Дружеството се задължава да уведомява всеки Потребител при предоставяне на обработваните от него лични данни съобразно действащото законодателство.

 4. Дружеството обработва предоставените от Потребителя лични данни след получаване на изрично съгласие за това, на законово основание и/или легитимен интерес.

 5. Дружеството съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в SmartBox или до оттегляне на съгласието за обработване. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

 6. Дружеството съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на мобилното приложение, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

 7. Дружеството Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните може да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

 8. Дружеството съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 9. Срокът за съхранение на данни се продължава пропорционално до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции, в случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган. В случаи на промени в приложимото право – сроковете за съхранение се удължават и/или намаляват съответно на промените.

 10. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:

а/ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

б/администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Дружеството пред наш служител.

в/ с оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в SmartBox, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате  сайта и предлаганите услуги и  да направите нова регистрация.

г/ ако има направена от Вас заявка за ползване на услугите, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното извършване на услугата.

 1. Право на достъп:

а/ вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

б/ вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

в/  администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

г/ предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

 1.  Право на коригиране или попълване: Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

 

 1. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 

(1)Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 

а/ личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б/Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

в/ Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

г/ личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д/личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

е/ личните данни са сатанали обществено достояние.

 

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

а/ за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б/ за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

в/по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

г/ за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

д/ за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

а/ информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;

б/ техническа информация за функционирането на SmartBox, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

в/ електронна поща, с която сте извършили регистрация в SmartBox;

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез профила си в SmartBox или с изпращане на искане по имейл до Администратора.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Ако има направена от Вас поръчка за услугата, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате SmartBox и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

28.Право на ограничаване: Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 

а/ оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

б/ обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

в/администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

г/ възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

 

31. Право на преносимост:

 

а/ Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в документален формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през Вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл.

б/ Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

32.Право на получаване на информация: Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

33.Право на възражение: Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

34.Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

 

(1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 

а/ е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

б/ е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

в/уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

35.Политика за „бисквитки“:

 

(1) Използване на „бисквитки“:

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. 

 

(2) Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?:

 

 Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта Дружеството не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага нормативната уредба за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание. 

 

(3) Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт? 

 

а/ Сесийни „бисквитки“:  Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър. 

б/ Постоянни "бисквитки" Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

в/ "Бисквитки" на трета страна:  На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори на Дружеството. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като Дужеството няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни. 

 

(4) Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт? Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на www.smart-box.bg. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашите действия в него. 

 

(5)Изключване или блокиране на „бисквитки“: Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период е различен, според предназначението на конкретната „бисквитка“. 

36. Дружеството не използва технологии, които обработват лични данни, така че субектът на лични данни (физическо лице Потребител) да е обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране,   което поражда правни последствия за субекта на лични данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на права, свободи и легитимни интереси на субекта на лични данни.

37. Дружеството не носи отговорност за верността на предоставяните от Потребителя данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения, на установена измама и/или злоупотреба, Потребителят следва да уведоми Дружеството незабавно.

38. Всеки потребител може да отправи своите въпроси и искания, свързани с упражняване на правата му по защита на лични данни, към Администратора на адреса на седалището на дружеството или на e-mail: info@smart-box.bg. 

39. Актуалност и промени на правилата С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящите Правила чрез интернет страницата ни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тези правила, да бъдете постоянно информирани за това как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

 

      При несъгласие от страна на Потребител с Общи условия и с Политиките за защита на личните данни, Дружеството отказва да предостави достъп до предлаганите от SmartBox услуги, както и да бъде страна по правоотношения със съответния Потребител.