Общи условия за потребители

Общи условия за ползване на SmartBox от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Настоящитe Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) се отнасят за услугите, предлагани на Потребителите чрез интернет страницата www.smart-box.bg и мобилното приложение SmartBox както и чрез всички свързани уеб апликации и мобилни приложения за Android и iOS собственост на дружество „СМАРТ-БОКС.БГ” ООД, с ЕИК: 205949223 , със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „ Пробуда“ 52,(наричано по долу Дружеството) с електронен адрес за кореспондеция: info@smart-box.bg.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
 1. www.smart-box.bg е интернет страница даваща информация за предлаганите услуги от Дужеството, а именно: отдаване под наем и ползването по предназначение на преносима зарядна батерия(Power Bank) за мобилни и др. устройства.
 2. SmartBox е мобилно приложение за Android и iOS, чрез което се извършва наемането и ползването по предназначение на преносима зарядна батерия (Power Bank) за мобилни и др. устройства.
 3. SmartBox осъществява администрирането и посредничеството в процеса на заплащане на избраната от надлежно регистрирания потребител услуга, предоставена от Дружеството.
 4. SmartBox е доставчик на технология, която улеснява достъпа, таксуването и плащането на услуги за отдаване под наем и ползването по предназначение на преносима зарядна батерия (Power Bank) за мобилни и др. устройства.
 5. Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията между Дружеството като собственик на мобилното приложение SmartBox и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител“), което ползва интернет страницата на www.smart-box.bg и/или продуктите и услугите, предоставяни чрез мобилното приложение SmartBox. Настоящите Общи условия за ползване на услугата се считат за договор за наем между доставчика на услугата и Потребителя, на когото се предоставя ползването по предназначение на преносима зарядна батерия (Power Bank) за мобилни и др. устройства.
 6. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Дружеството на Потребителя, включват услуги, предварително определени от Дружеството като предоставяни срещу регистрация и като достъпни при определен режим на ползване.
 7. Зарядно устройство е движима вещ пригодена за захранването и съхранението на преносими батерии(Power Bank) за мобилни и др. Устройства.
 8.  „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са два вида:
  1. Регистрирани – потребителите, които се регистрират на интернет страницата на Дружеството чрез надлежно попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация.
  2. Нерегистрирани - потребителите, които посещават страницата на Дружеството без да извършват необходимите действия по регистрация.
 9.  „Сайт/мобилно приложение” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна www.smart-box.bg.
 10. Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата www.smart-box.bg и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта.
 11. „Партньор“ е всяко лице, с което  Дружеството собственик на SmartBox, се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители услугата.


 

II. РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
 1. За да използва предоставяните от Дружеството услуги и продукти, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната апликационна електронна форма за регистрация в SmartBox и да изрази съгласие с настоящите Общи условия и с Политиките за защита на личните данни.
 2. Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и в полето "Съгласен съм с Политика за защита на личните данни" и натискане на виртуалния бутон "Регистриране", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни (за краткост „Политика“), приема ги и се задължава да ги спазва. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.
 3. Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм да получавам известяващи съобщения и натискане на виртуалния бутон "Регистриране", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. С това изявление Потребителят декларира своето изрично съгласие да получава Известяващи съобщения за организиране на различни мероприятия, инициативи и кампании. Всеки Потребител може да се откаже от получаването на такъв вид съобщения по всяко време.
 4. Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм да получавам Рекламни съобщения“ и натискане на виртуалния бутон "Регистриране", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. С това изявление Потребителят декларира своето изрично съгласие да получава Рекламни съобщения или други съобщения за предлагане на стоки и услуги чрез методите на директния маркетинг - по елетронна поща, телефон или друг директен начин. Всеки Потребител може да се откаже от получаването на такъв вид съобщения по всяко време.
 5. След успешно завършване на регистрацията Потребителят получава потвърдително писмо посочения от него електронен адрес.
 6. Всеки Потребител обновява и допълва информацията в собствения си профил по всяко време.
 7. Задължително всеки Потребител посочва валиден електронен адрес за кореспонденция и дава съгласието си всяка бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления, жалби и други) между него и Дружеството да се осъществява по електронен път на посочения от него електронен адрес.
 8. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, SmartBox има право да прекрати незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя. 
 9. С регистрирането си в SmartBox и придобиване качеството на „Регистриран потребител“, всеки Потребител получава достъп до услугите, предлагани от SmartBox.
 10. След успешно приключване на процедурата по регистрация, Потребителят има начин за сигурна легитимация пред трети лица като използва профила си в SmartBox.


 

III. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
 1. Партньора осигурява подходящ пункт в което да бъде поставено/инсталирано зарядното устройство;
 2. Партньора осигурява постоянно захранване на зарядното устройство;
 3. Партньора осигурява свободен достъп до зарядното устройство на Потребителите, които са клиенти на Дружеството и ползват неговите услуги;
 4. Партньора дава информация и съдейства на клиентите на Възложителя, при ползването на батериите и зарядното устройство; 
 5. При наличие на техническа неизправност/повреда на зарядното устройство Партньора незабавно уведомява Дружеството;
 6. При липса на батерии и наличие на техническа неизправност или повредата им, Партньора незабавно уведомява Дружеството;
 7. Услуги, предлагани и предоставяни от Партньорите извън тези Общи условия не обвързват Дружеството;
 8. Всеки Партньор носи лична и пълна отговорност за качеството на предоставената от него услуга.
 9. В случай, че Партньора е виновен за нарушение на закона той ще освободи Дружеството от отговорност към трети страни;
 10. Партньорът е длъжен да уведоми, Дружеството своевременно в случай, че трети страни имат претенции срещу Дружеството във връзка със законови нарушения на Партньора;
 11.  Партньорът няма да оперира с или разкрива пред трети страни каквито и да било лични данни на други участници, които са му били станали известни при използването на услугата от Потребителите;
 12. Партньорът ще предоставя услугите само за законни цели и няма да използва услугите за измамни цели;
 13. При предоставяне на услугите, Партньорът не трябва да създава безпокойство или неудобство на Потребителите или трети лица;
 14. Партньорът ще предоставя услугите лично и няма да ги преотстъпва на трети страни, освен с изричното съгласие на Дружеството;
 15. При предоставяне на услугите, Партньорът се задължава да спазва закона и ще носи отговорност за предоставяната услуга на Потребителите;
 16. Партньорът следва да се въздържа от действия, които могат да навредят на репутацията на Дружеството;


 

IV. УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО. ЦЕНИ
 1. Дружеството предоставя възможност на своите надлежо Регистрирани Потребители да вземат под наем и ползват по предназначение на зарядна батерия за мобилни и др. устройства.
 2. За използване на услугите на Дружеството всеки Потребител следва да извърши следните действия: 
  1. а/ регистрация в SmartBox и приемане на Общите условия;
  2. б/ въвеждане на данните си от кредитна/дебитна карта или друг електронен платежен инструмент;
  3. в/ сканиране чрез SmartBox на QR кода.
  4. г/ вземане и ползване на батерията;
  5. д/ връщане на батерията в съответния пункт;
 3. За използването на SmartBox Потребителя следва да има предвид следното:
 • а/ Потребителя може да се сдобие с Power Bank (преносима батерия), като от приложението на Smart Box може да види кой е най-близкия пункт за съхранение и зареждане на батерии;
 • б/ Снабдяването с Power Bank става след като изтеглете приложението от GoogleStore или AppStore и направите своята регистрация;
 • в/ Начинът на плащане е чрез дебитна, кредитна карта, PayPal,GooglePay, AppPay и др.;
 • г/ Цената на услугата е за 1 час, която се таксува от внесен от Потребителя депозит на стойност 20/двадесет/лева и е определена в мобилното приложение SmartBox. Стойността на услугата се приспада от депозита и веднага след връщането на Power Bank обратно в пункта остатъкът от сумата се възстановява. Максималната цена, която ще се таксува след изтичането на 24 часа е на стойност 5/пет/лева. След като започнат да текат нови 24 часа, ползването на батерията отново се таксува на час. Ако не успеете да върнете Power Bank в рамките на 4 дни, няма да ви бъде възстановен депозита и ще имате право да задържите батерията;
 • д/ Не е нужно Потребителя да стои в обекта, от който е взел Power Bank за да я ползва. От картата на SmartBox може да върнете Power bank в удобен за Вас пункт;
 • е/ Power Bank има три вида кабела( iOS, Type-C, Micro) съвместими за всички устройства- телефони, таблети, електронни цигари и др. устройства;
 • ж/ В случаите на неизправна преносима батерия, можете да подадете сигнал в Smart Boх за отстраняване на проблема;
 • з/ Потребителят е отговорен за загуба и повреда на батерията до размера на депозита; 
 • и/ Дружеството не носи отговорност за щети, причинени от Потребителя поради неправилната употреба на самата батерия, неговия смартфон (или други устройства) или на трети лица, причинени умишлено или поради груба небрежност; 

 •  

  V. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ SmartBox 
  1. Общите условия за използване на мобилното приложение SmartBox сами по себе си представляват договор, който всеки Потребител сключва с Дружеството в качеството му на собственик на SmartBox.
  2. С влизането в мобилното приложение SmartBox, чрез уебсайта www.smart-box.bg, Потребителят декларира, че желае да ползва услугите и продуктите на мобилното приложение, че е запознат с настоящите Общи условия, че дава изричното си информирано съгласие да получава заявените от него услуги и продукти и се задължава да ги спазва при използването на SmartBox, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на тази платформа.
  3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта и мобилното приложение, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции и други.
  4. Дружеството запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжно изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия, които Дружеството прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае и приема Общите условия и Политика за защита на личните данни преди всяко използване на SmartBox.
  5. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на email адрес ………………………………………….., се счита че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват и Дружеството има право да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя.
  6. Дружеството може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на платформата  SmartBox /сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.
  7. Дружеството не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията, продуктите и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на SmartBox.
  8. На сайта на мобилното приложение може да присъстват и услуги, предлагани от Партньори на Дружеството. Дружеството не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между Потребителите и трети страни които не са Партньори на Дружеството.
  9. Дружеството няма задължение да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите на мобилното приложение или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите.
  10. Дружеството има правото да поставя на всяка от страниците на сайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Дружеството или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на SmartBox. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или за продукти и за услуги, или за продукти и услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на SmartBox.
  11. Дружеството събира и използва информацията за целите на директния маркетинг, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети. За статистически цели, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликанията и други действия на Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.
  12. Всеки Потребител има право да използва услугите на мобилното приложение, сайта и информацията в тях единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към SmartBox и нейния собственик.
  13. Използването на информация или всякакъв друг вид съдържание от Потребителите за търговски цели e забранено, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта освен ако изрично не е договорено писмено съгласие от Дружеството.
  14. Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етика и да не извършва злоумишлени действия по смисъла закона и на настоящите Общи условия.
  15. Дружеството има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на Потребител, който не спазва горните изисквания.
  16. Дружеството уведомява Потребителите, че авторите, които публикуват информация и статии на интернет страницата, изразяват своето лично мнение по различни въпроси. Дружеството не носи отговорност за достоверността, засягането на права на трети лица, права на запазена марка или други права на интелектуална собственост на публикуваната от авторите информация и статии на интернет страницата.
  17. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на сайта и мобилното приложение са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Дружеството.При използването на услугите и продуктите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Дружеството, на други потребители или на съответно указаните лица. 
  18. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Дружеството или друго лице. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането, се извършват с цел лична употреба. 


   

  VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

  Права и задължения на Дружеството

  1. Успешно извършената регистрация на потребител дава право на Дружеството да предостави услугите и продуктите, обект на настоящите Общи условия. 
  2. Дружеството се задължава да възстанови всяка парична сума, платена от Потребителя за предоставянето на услуга, която услуга не е предоставена по вина на Дружеството или на Партньорите му. Потребителят се задължава да уведоми чрез писмена жалба/уведомление на email адрес ........................... Дружеството в 7-дневен срок от деня, в който е следвало да получи услугата, предлагани от SmartBox или Партньорите. След установяване на непредоставянето на предварително заплатената услуга, Дружеството възстановява сумата в 14-дневен срок от подаване на писмената жалба/уведомление.
  3. Дружеството прави всичко възможно, за да поддържа мобилното приложение в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Дружеството не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. Дружеството не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения и/или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта и мобилното приложение. Цялата информация на сайта и мобилното приложение се предоставят в съответствие с действащото българско законодателство. 
  4. В случай че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Дружеството върху съдържащите обекти на интелектуална собственост на сайта и мобилното приложение, Дружеството има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребител. 
  5. Ако Потребителят ползва SmartBox за разпространение на търговска или друга информация с търговска цел без изричното разрешение на Дружеството, то Дружеството има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя.
  6. Ако Потребителят ползва SmartBox за разпространение на неразрешена от закона информация, Дружеството има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя.
  7. Дружеството има право да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies), бисквитки. Последните представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират пред системата на SmartBox.
  8. Дружеството си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез SmartBox, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в SmartBox или в потребителския профил на Регистрирания потребител.
  9. Дружеството не носи отговорност за действия/дейности и/или бездействия на Партньорите му във връзка с предоставяните от тях посреднически услуги.


   

  Права и задължения на Потребителя

  1. Потребителят има право на достъп до Услугите, предоставяни посредством SmartBox, при спазване на условията и изискванията за достъп и настоящите Общи условия, определени от Дружеството съгласно апликационната електронна форма на SmartBox
  2. Потребителят има право на достъп и на корекция на личните си данни, предоставени при попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация с изключение на потребителско име.
  3. При ползване на услуги, свързани с участие на Потребителя във форуми, блогове или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страница, Потребителят се задължава да спазва следните изисквания: 
   1. а/ да не поставя/използва нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име Дружеството и на мобилното приложение SmartBox, включително публикуването на материали с порнографско съдържание;
   2. б/ да не поставя на Интернет страница на Дружеството търговски, рекламни текстове и/или изображения, както и off-topic съобщения;
   3. в/ да предлага нови теми или раздели във форуми, блогове, след като предварително се увери в липсата на вече създадени такива при предоставена такава възможност от SmartBox
  4. С публикуването на мнения, материали и съдържание от Потребителя под каквато и да е форма на сайта на Дружеството, Потребителят предоставя на Дружеството право да ги използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях без да се дължи възнаграждение за това. 
  5. В случай че предоставените от Потребителя мнения, съдържание и материали включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да предоставя ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на сайта и на мобилното приложение и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица. В случай че има нарушаване на такива права, Дружеството не носи никаква отговорност и напълно се разграничава от тях.
  6. Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на авторските права за тях не му се дължи възнаграждение. Дружеството не дължи компенсация при използването на съдържанието от трети лица.
  7. Потребителят осигурява за своя сметка необходимото му компютърно/мобилно оборудване и достъпа до Интернет за ползването на предоставяните от Дружеството Услуги.  Дружеството не носи отговорност за техническите параметри на компютърното/мобилно оборудване и качеството на предоставения за сметка на Потребителя достъп до Интернет.
  8. В ситуация, в която е налице неработеща интернет връзка, поради която не е възможно да се извърши услугата, Дружеството не носи никаква отговорност.
  9. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството Услуги: 
   1. а/да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави;
   2. б/ да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
   3. в/ да не зарежда, съхранява на сайта и мобилното приложение, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, противоречащи на българското или приложимото чуждо законодателство, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, които имат рекламна цел, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото, и всякакви други материали и ресурси, нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; 
   4. г/ да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги и продукти;
   5. д/ да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата и продуктите по начин, предизвикващ отказ от услугите и продуктите.
  10. При неспазване на изискванията на настоящите Общи условия, Дружеството има право незабавно и без предварително предупреждение да деактивира или заличи потребителския профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя. В тези случаи Дружеството има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
  11. Ако Потребителят наруши горепосочените условия, Потребителят носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.
  12. Потребителят се задължава да заплаща предварително фиксираната цена за ползване на услугата.
  13. При ползване на услугата Потребителят се задължава да пази Зарядно устройство и Зарядна батерия (Power Bank), които са собственост на Дружеството и да върне батерията в изправно състояние.
  14.  Ако избраната услуга се ползва от ненавършили 18 години, то надлежно Регистрираният се потребител, чрез чиято регистрация се заявява и потвърждава предоставяната услуга, трябва да е родител или законен представител – настойник или попечител, на ненавършили 18 години лица или пълно или ограничено запретени лица. Удостоверяването на качеството на законен представител или родител на Регистрирания потребител се осъществява чрез представяне на съответните документи към мобилното приложение по установения ред за комуникация. При неспазване на това изискване, отговорността се носи изцяло от Регистрирания потребител, чрез чиято регистрация се заявява и потвърждава заявената услуга.
  15. Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването SmartBox и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Дружеството Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на Услугите, или във връзка с други нарушения на задълженията от настоящите Общи условия.


   

  VII. ОТГОВОРНОСТ
  1. Дружеството не отговаря пред Потребителя за:
   1. а/ загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услугите на SmartBox от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
   2. б/ неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга;
   3. в/ претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите;
  2. Дружеството полага грижи информацията на сайта в SmartBox да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Дружеството няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Дружеството не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от Дружеството умишлено или при груба небрежност. Дружеството не отговаря за информацията, съдържащата се в SmartBox и за поведението на Потребителя.
  3. Дружеството не носи отговорност при невъзможност за ползване на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
  4. Дружеството не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез SmartBox.
  5. Страните приемат, че Дружеството не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на SmartBox с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Дружеството предварително уведомява за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение на сайта си.


   

  VIII. ЛИЧНИ ДАННИ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
  1. Дружеството, собственик на SmartBox, е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
  2. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите и продуктите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  3. Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
   1. а/ е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
   2. б/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
   3. в/ други посочени в закона случаи.
  4. В апликационната електронна форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, Дружеството обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С попълването на апликационната електронна форма Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения ред.
  5. Дружеството има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез SmartBox (доколкото е приложимо), участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
  6. Дружеството може да предос