Общи условия с партньори

Общи условия за работа с партньори на„СМАРТ-БОКС.БГ” ООД

 

Настоящитe Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) се отнасят за услугите, предлагани от „СМАРТ-БОКС.БГ” ООД, с ЕИК: 205949223, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „ Пробуда“ 52,(наричано по долу Дружеството) с електронен адрес за кореспондеция: info@smart-box.bg, чрез неговите Пратньори на Потребителите, ползващи интернет страницата www.smart-box.bg и мобилното приложение SmartBox и свързаните с тях услуги. 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

 

 1. www.smart-box.bg е интернет страница даваща информация за предлаганите услуги Дужеството, а именно: отдаване под наем и ползването по предназначение на преносима зарядна батерия(Power Bank) за мобилни и др. устройства. 

 

 1. SmartBox е мобилно приложение за Android и iOS, чрез което се извършва наемането и ползването по предназначение на преносима зарядна батерия (Power Bank) за мобилни и др. устройства.

 

 1. SmartBox осъществява администрирането и посредничеството в процеса на заплащане на избраната от надлежно регистрирания потребител услуга, предоставена от Дружеството.

 

 1. SmartBox е доставчик на технология, която улеснява достъпа, таксуването и плащането на услуги за отдаване под наем и ползването по предназначение на преносима зарядна батерия (Power Bank) за мобилни и др. устройства.

 

 1. Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията между Дружеството като собственик на  мобилното приложение SmartBox и всяко лице (наричано по-долу за краткост („Партньор“), което посредничи за сключването на сделки между Дужеството и трети лица (Потребители“),  чрез поставянето на подходящо място на зарядно устройство с преносими батерии за мобилни устройства за ползването на услугите, предоставяни чрез мобилното приложение SmartBox. Настоящите Общи условия уреждат общите положения за посредничеството на Партньора при предоставянето на услугате от Дружеството на Потребителите му. 

 

 1. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Партньора на Потребителите, включват поставянето на подходящо място на зарядно устройство с преносими батерии за мобилни и др.устройства и отдаването и връщането на батериите (Power Bank). 

 

 1. Зарядно устройство е движима вещ пригодена за захранването и съхранението на преносими батерии(Power Bank) за мобилни и др.устройства.

 

 1. „Партньор“ е всяко лице, с което  Дружеството собственик на SmartBox, се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители услугата.

 

 1.  „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са два вида:

а/ Регистрирани – потребителите, които се регистрират на интернет страницата на Дружеството чрез надлежно попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация.

б/ Нерегистрирани - потребителите, които посещават страницата на  Дружеството без да извършват необходимите действия по регистрация.

 

 1.  „Сайт/мобилно приложение” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна www.smart-box.bg.

 

 1. Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата www.smart-box.bg и се считат за приети от Партньора с подпиването им.

 

II. РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

 1. За да използва предоставяните от Дружеството услуги, чрез Партньорите си, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната апликационна електронна форма за регистрация в SmartBox и да изрази съгласие с Общите условия за ползване на мобилното приложение. 

 

 1. С регистрирането си в SmartBox и придобиване качеството на „Регистриран потребител“, всеки Потребител получава правото да ползва тези услуги, които Дружеството предоставя, чрез Партньора.

 

 1. След успешно приключване на процедурата по регистрация, Потребителят има начин за сигурна легитимация пред Партньора, като използва профила си в SmartBox.

 

III. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 

 1. Партньора осигурява подходящ пункт в който да бъде поставено/инсталирано зарядното устройство;

 

 1. Партньора осигурява постоянно захранване на зарядното устройство;

 

 1. Партньора осигурява свободен достъп до зарядното устройство на Потребителите, които са клиенти на Дружеството и ползват неговите услуги;

 

 1. Партньора дава информация и съдейства на клиентите на Дружеството, при ползването на батериите и зарядното устройство; 

 

 1. При наличие на техническа неизправност/повреда на зарядното устройство Партньора незабавно уведомява Дружеството;

 

 1. При липса на батерии и наличие на техническа неизправност или повредата им, Партньора незабавно уведомява Дружеството;

 

 1. Услуги, предлагани и предоставяни от Партньорите извън тези Общи условия не обвързват Дружеството;

 

 1. Всеки Партньор носи лична и пълна отговорност за качеството на предоставената от него услуга.

 

 1. В случай, че Партньора е виновен за нарушение на закона той ще освободи Дружеството от отговорност към трети страни;

 

 1. Партньорът е длъжен да уведоми, Дружеството своевременно в случай, че трети страни имат претенции срещу Дружеството във връзка със законови нарушения на Партньора;

 

 1.  Партньорът няма да оперира с/или разкрива пред трети страни каквито и да било лични данни на други участници, които са му били станали известни при използването на услугата от Потребителите;

 

 1. Партньорът ще предоставя услугите само за законни цели и няма да използва услугите за измамни цели;

 

 1. При предоставяне на услугите, Партньорът не трябва да създава безпокойство или неудобство на Потребителите или трети лица;

 

 1. Партньорът ще предоставя услугите лично и няма да ги преотстъпва на трети страни, освен с изричното съгласие на Дружеството;

 

 1. При предоставяне на услугите, Партньорът се задължава да спазва закона и ще носи отговорност за предоставяната услуга на Потребителите;

 

 1. Партньорът следва да се въздържа от действия, които могат да навредят на репутацията на Дружеството;

 

VI. ОТГОВОРНОСТ

 

 1. Дружеството не отговаря пред Партньора за:

 

а/ загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Партньора в резултат от ползване на услугите на SmartBox от Потребители, както и за невъзможността да се ползват услугите за посредничество, по вина на Партньора;

 

б/ неспособност на Партньора да предоставя услугите;

 

в/ претенции от трети лица срещу Партньора при или по повод ползване на предоставените от него услуги, ако те се предоставят с ниско качество от него;

 

 1. Дружеството полага грижи информацията на сайта в SmartBox да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Дружеството няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Партньора, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или постоянни. С приемане на настоящите Общи условия, Партньора декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Дружеството не отговоря за евентуално причинени на Партньора при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени по вина на Дружеството умишлено или при груба небрежност.  

 

 1. Дружеството не носи отговорност при невъзможност за предоставянето на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

 

 1. Дружеството не носи отговорност, спрямо Партньора, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез SmartBox.

 

 1. Страните приемат, че Дружеството не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с ниско качество от страна на Партньора. 

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

 1. Дружеството е собственик на SmartBox, е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

 

 1. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Партньора, станала му известна по повод на предоставяне на услугите чрез посредничеството му, предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

 1. Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за  Партньора и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 

а/ е получил изричното съгласие на Партньора при регистрацията или в по-късен момент;

 

б/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

 

в/ други посочени в закона случаи.

 

 1. С подписването на Общите условия Партньора се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения ред.

 

 1. Дружеството има право да предоставя събраната статистическа информация, която по някакъв начин е свързана с Партньора, за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции и трети лица, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на своите Партньори).

 

 1. С приемането на настоящите Общи условия, Партньора се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Партньора има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочения email за контакт.

 

 1.  Дружеството се задължава да полага всички необходими грижи за опазването на информацията във връзка с този договор и недопускането тя да стане достояние на трети лица, освен използването й във връзка с гореизложеното.

 

VIII. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

 

 1.  Партньорът  се съгласява, че Потребителите, които ползват предоставяната от него услуги, могат да ги оценяват. Когато поставят оценка на Партньора, Потребителите ще бъдат длъжни да бъдат обективни в своята оценка.

 2. Партньорът също се съгласява, че тези оценки ще бъдат публични в SmartBox или Дружеството може да ги публикува на страницата www.smart-box.bg.

 

IX. ПРРИЛОЖИМО ПРАВО  

 

 1. Всички спорове между Дружеството, собственик на SmartBox и Партньора, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нови обстоятелства, ще се решават по приятелски начин по пътя на преговорите между страните.

 

 1. В случай, че не може да бъде постигнато съгласие между страните, на основание чл.117, ал. 2 от ГПК, споровете ще бъдат отнасяни за разрешаване по съдебен път пред Районен съд Бургас, съответно пред Окръжен съд Бургас в зависимост от родовата им компетентност.

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

1. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща info@smart-box.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

2. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителностна договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

3. Всички други условия права и задължения между Дружеството и Партньора се определят в отделен ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО между тях, който е неразделна част от настоящите Общи условия.

 

ДРУЖЕСТВО................                                                         ПАРТНЬОР......................